Entreprenader

Markbygg utför mark- och anläggningsentreprenader och vi är specialiserade inom vatten och avlopp med reningsverk som huvudverksamhet. Vi är partnern som kan hjälpa dig oavsett om det handlar om en mindre utförandeentreprenad eller en komplicerad funktionsentreprenad.

Engagemang och kompetens
Vatten och avlopp, finplanering, vägar, kajer, broar, sjöarbeten, grundläggning, infrastruktur, betongentreprenader, kabel- och övriga ledningsarbeten – den här bredden i verksamheten kräver gedigen kompetens och erfarenhet. Och det är precis vad vi har. Vår engagerade personal utför våra entreprenader effektivt och med rätt kvalitet.

Nyfiken? Hör av dig så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt!

Aktuella entreprenader


Kungstorget

På uppdrag av Uddevalla kommun, ska vi lägga ny ledning för spillvatten med tillhörande serviser. Ny gata ska anläggas utan trottoar och utan smågatsten. En viktig del i entreprenaden, är samordning med miljökonsult från museet,
då det i området kan finnas fornlämningar.

LÄS MER

Kungsgatan

Kungsgatan ska förses med nytt ytskikt i korsningen Kungsgatan och Norra Drottninggatan, samt på Kungsgatan öster om Kungstorget. Detta är en förberedelse inför en total upprustning av Kungsgatan i sin helhet. Under entreprenaden hålls gatan öppen för att gående och utryckningsfordon ska kunna ta sig förbi.

LÄS MER

Högreservoar Sjuntorp

Ny högreservoar skall byggas med tillhörande ventilkammare samt anslutningsväg upp till ventilkammaren. Objektet är beläget inom Trollhättans kommun, norr om Sjuntorp och söder om sjön Trehörningen.

LÄS MER

Fjädermolnsgatan, Brf Cirrus

På uppdrag av Hökerums Bygg, ska vi utföra markentreprenad för nybyggnation av flerbostadshus. I entreprenaden ingår bl a schaktning, läggning av kablar och rör.

LÄS MER

Referensentreprenader


Strandpromenaden

Vi är mycket stolta över Strandpromenaden som vi färdigställde augusti 2006. Den har också vunnit pris hos Vägverket i kategorin ”Vackra vägars pris” 2009, där vi vann bland 13 st nominerade.

LÄS MER

Förberedande markarbeten inför IKEA och IKANOs etablering

Projektet innefattade omfattande jordschakt, fyllningar, permanent spont, markstabilisering, gångbro, stödmur samt finplanering mm. En del massor skall kördes till tipp och en hel del massor användes för att fylla upp området.

LÄS MER

Ramavtal VA – Västvatten

Avtalet omfattar mindre entreprenader för VA-arbeten i Uddevalla kommun, Färgelanda Kommun, Munkedals kommun samt Sotenäs kommun. Vi utför va- saneringar, omfattande omläggningar, nybyggnation och övriga VA-relaterade arbeten

LÄS MER

Ramavtal mindre markarbeten Uddevalla kommun

Avtalet avser ramavtal för mindre markentreprenadarbeten.

LÄS MER

Gata & VA Kungsviken, Orust kommun

I projektet utförde vi utbyggnad av nya VA-ledningar inom Kungsviken och del av Brattås. Ombyggnad av gator samt nybyggnation av vissa gator. Tomrör för el-fiber, samt belysning.

LÄS MER

VA Myggenäs Del 3, Röreviken. Tjörns kommun

I projektet utförde vi utbyggnad av nya VA-ledningar i hela Röreviken. Återställning av vägar samt ett nytt gångstråk byggdes genom Röreviken. En avloppspumpstation samt 3 st LTA-system ingick också i entreprenaden.

LÄS MER